هزینه‌های کنفرانس

تعداد بازدید 4499شرح ثبت نام

هزینه - تومان

مقاله اول

هزینه - تومان

مقاله دوم

هزینه - تومان

مقاله سوم

ارسال نسخه نهایی مقاله پذیرفته شده و شرکت در کنفرانس ۱۵۰هزار  ۱۲۰هزار ۹۰هزار
شرکت در کنفرانس بدون مقاله رایگان
شرکت در کنفرانس در صورت رد مقاله ارسالی (شرکت بدون مقاله) رایگان
داوری رایگان