اعضای کمیته اجرایی

تعداد بازدید 1502دکتر مهدی رضا سرافراز / دبیر اجرایی

نرگس پرونده / کارمند معاونت پژوهشی

زیبا کبیری                                    

​​​سهیل ابوسعیدی                                

ریحانه انوشه                                   

فاطمه آسمانی

محسن بدخشان                                 

سمانه آقامحمدی                           

پگاه بدیعی                                     

زهرا پایدار                                   

رقیه جعفریان

شیما دهقان‌زاده                                

سیده زهرا حمزوی عابدی            

محمد خورشیدی                            

زهرا دهقانی                            

مریم رحیمیان                          

سیده مریم زارعیان                      

مریم زاهدی                            

زهرا سعادت                           

پریسا سلامت                           

نازنین سهراب بیگی                  

فرزانه سهراب پور                   

نسیم نبات ریز                         

محدثه نظری                            

رضا نیکنام       

مریم روحانی