جزییات خبر

عنوان جلسات مجازی تیم اجرایی همایش
تاریخ درج دوشنبه ٢٣ تیر ١٣٩٩

متن خبرتیم اجرایی در ششمین و هفتمین جلسه‌ی هماهنگی فعالیت‌ها (به صورت آنلاین) گرد هم آمدند و شرایط برگزاری همایش در آبان‌ماه را بررسی کردند.
در این جلسه ضمن مرور فعالیت‌های انجام‌شده از ابتدا تا اکنون، با توجه به شرایط موجود پندمیک کوید - ۱۹ پیشنهادهایی درباره‌ی نحوه‌ی برگزاری
همایش و هرگونه تغییر احتمالی برای بهبود کیفیت آن مطرح شد.
برای آگاهی از نتایج این جلسه با ما همراه باشید...